Ενσωμάτωση στο Buildbot

Συνδυασμένο με το έργο Buildbot, το JHBuild μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ένα συνεχές εργαλείο ενσωμάτωσης. Η ρύθμιση Buildbot χρησιμοποιείται από το έργο GNOME στο build.gnome.org.

4.1. Ρύθμιση ενός υποτελούς Buildbot

Ένα υποτελές Buildbot είναι μια παραλλαγή μιας κανονικής εγκατάστασης του JHBuild που εξυπηρετεί τα αιτήματα του κύριου Buildbot. Συνιστάται η ρύθμιση του JHBuild και η ολοκλήρωση μιας δόμησης με τις περισσότερες ενότητες δόμησης με επιτυχία, πριν την προσθήκη των προσαρμογών του Buildbot.

Οι εντολές του Buildbot είναι επιλογές στην εντολή bot. Για την λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου απαιτούμενου λογισμικού, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

$ jhbuild bot --setup

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το βήμα με επιτυχία, απαιτούνται τρεις νέες μεταβλητές διαμόρφωσης στο ~/.config/jhbuildrc.

Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα εναλλακτικό αρχείο ρυθμίσεων, το --file δεν θα δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

jhbuildbot_master = 'build.gnome.org:9070'
jhbuildbot_slavename = 'slavename'
jhbuildbot_password = 'password'

Το jhbuildbot_master είναι μια συμβολοσειρά που ορίζει τον εξυπηρετητή του κύριου Buildbot· η προεπιλογή είναι για 'build.gnome.org:9070'. jhbuildbot_slavename και jhbuildbot_password ταυτοποίηση του υποτελούς στον κύριο εξυπηρετητή. Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές του κύριου Buildbot για να πάρετε το όνομα του υποτελούς και τον κωδικό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές του build.gnome.org στο Build Brigade mailing list.