Αναφορά εντολής

Το JHBuild χρησιμοποιεί μια γραμμή εντολών με σύνταξη παρόμοια με εργαλεία όπως CVS:

jhbuild [global-options] command [command-arguments]

Οι καθολικές επιλογές του JHBuild είναι:

-f, --file config

Χρησιμοποιήστε ένα εναλλακτικό αρχείο ρυθμίσεων αντί για το προεπιλεγμένο ~/.config/jhbuildrc.

-m, --moduleset moduleset

Χρησιμοποιήστε μια ομάδα ενοτήτων άλλη από την ομάδα ενοτήτων που καταχωρίζεται στο αρχείο ρυθμίσεων. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι μια σχετική διαδρομή αν η ομάδα ενοτήτων είναι τοποθετημένο στον φάκελο ομάδας ενοτήτων, ή σε μια απόλυτη διαδρομή αν είναι τοποθετημένο αλλού.

--no-interact

Να μην ζητάτε από τον χρήστη καμία καταχώριση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν αφήνετε μια αφύλακτη δόμηση, για να βεβαιωθείτε ότι η δόμηση δεν διακόπηκε.

--conditions

Modify the condition flags to be different than those determined on the basis of the OS and those specified in jhbuildrc. Modifications are specified like -wayland or +docs in order to remove or add conditions. Multiple modifications can be separated by a comma like --conditions=+docs,-wayland or you can split them across multiple --conditions arguments.

Οι ειδικές επιλογές εντολής καταχωρίζονται παρακάτω.

5.1. αυτόματη δόμηση

Η εντολή autobuild δομεί αυτόματα τις ενότητες όπως ορίζονται στο αρχείο ρυθμίσεων και έπειτα ανεβάζει τα αποτελέσματα στο JhAutobuild.

jhbuild autobuild [--autogen] [--clean] [--distcheck] [--skip=module...] [--start-at=module] [--report-url=reporturl] [--verbose]

Οι επιλογές --autogen, --clean, --distcheck, --skip και --start-at επεξεργάζονται ανά εντολή build.

--report-url=reporturl, -r reporturl

Αυτή η επιλογή καθορίζει το URL υου JhAutobuild για αναφορά.

--verbose, -v

Αν οριστεί, η έξοδος του JHBuild θα είναι πιο αναλυτική.

5.2. εκκινητής

Η εντολή bootstrap εγκαθιστά μια ομάδα βοηθημάτων δόμησης. Τα βοηθήματα δόμησης περιλαμβάνουν autoconf, automake και παρόμοια βοηθήματα. Η συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης των βοηθημάτων δόμησης είναι μέσα από το σύστημα διαχείρισης πακέτων της διανομής σας. Το bootstrap πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αν οι βοηθήματα δόμησης δεν παρέχονται από το σύστημα διαχείρισης πακέτων της διανομής σας, για παράδειγμα στο Mac OS.

jhbuild bootstrap

Η εντολή bootstrap δομεί ενότητες χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως η εντολή build, αλλά χρησιμοποιεί την ομάδα ενοτήτων bootstrap.modules.

Δείτε την τεκμηρίωση της εντολής build για διαθέσιμες επιλογές.

5.3. δόμηση

Η εντολή build δομεί ένα ή περισσότερα πακέτα, συμπεριλαμβάνοντας τις εξαρτήσεις τους.

jhbuild build [--autogen] [--clean] [--check] [--dist] [--distcheck] [--distclean] [--ignore-suggests] [--no-network] [--skip=module...] [--start-at=module] [--tags=tags] [-D date] [--no-xvfb] [--try-checkout] [--no-poison] [--force] [--build-optional-modules] [--min-age=time] [--nodeps] [module...]

Εάν δεν παρέχονται ονόματα ενοτήτων στη γραμμή εντολών, θα χρησιμοποιηθείη λίστα ενότητες από το αρχείο ρυθμίσεων.

-a, --autogen

Να εκτελείτε πάντα το autogen.sh πριν τη δόμηση ενοτήτων.

-c, --clean

Να εκτελείτε το make clean πριν τη δόμηση ενοτήτων.

--check

Να εκτελείτε το make check μετά τη δόμηση ενοτήτων.

-d, --dist

Να εκτελείτε το make dist μετά τη δόμηση ενοτήτων.

--distcheck

Να εκτελείτε το make distcheck μετά τη δόμηση ενοτήτων.

--distclean

Για ενότητες git, να εκτελείτε git clean -dfx πριν τη δόμηση ενοτήτων. Για άλλες ενότητες, να εκτελείτε make distclean πριν τη δόμηση ενοτήτων.

Αυτή η επιλογή θα διαγράψει οποιεσδήποτε ανυπόβλητες αλλαγές.

--ignore-suggests

Να μην δομείτε απαλές εξαρτήσεις.

-n, --no-network

Μην προσπελάζετε το δίκτυο κατά τη δόμηση ενοτήτων. Αυτό θα παραλείψει τη λήψη ή την ενημέρωση σταδίων σε μια δόμηση. Αν μία ενότητα δεν μπορεί να δομηθεί χωρίς πρόσβαση δικτύου, η δόμηση της ενότητας θα αποτύχει.

-s, --skip=module,...

Μην δομείτε τις καταχωρισμένες ενότητες. Χρησιμοποιούνται για να αποφύγουν τη δόμηση συγκεκριμένων εξαρτήσεων.

--tags=tag,...

Αγνοήστε ενότητες που δεν ταιριάζουν με ετικέτες. Οι ενότητες αποδίδουν αυτόματα μια ετικέτα που ταιριάζει στο όνομα μιας ομάδας ενοτήτων της ενότητας.

-t, --start-at=module

Ξεκινήστε με την επώνυμη ενότητα αντί να ξεκινήσετε με τη λίστα. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν η δόμηση διακόπηκε.

-D date

Εάν υποστηρίζεται από το υποκείμενο σύστημα ελέγχου έκδοσης, ενημερώστε το πηγαίο δένδρο στα συγκεκριμένα δεδομένα πριν τη δόμηση. Απαιτείται μια μορφή ημερομηνίας ISO, π.χ. "2009-09-18 02:32Z".

-x, --no-xvfb

Εκτελέστε δοκιμές γραφικών στον ενεργό εξυπηρετητή Χ αντί για τον προσομοιωμένο Xvfb.

-C, --try-checkout

Εάν η δόμηση αποτύχει και αν υποστηρίζεται το σύστημα ελέγχου έκδοσης, πάρτε ένα αντίγραφο εργασίας και εκτελέστε το autogen.sh πριν ξαναδοκιμάσετε τη δόμηση.

-N, --no-poison

Εάν μία ή περισσότερες εξαρτήσεις της ενότητας αποτύχουν, αυτή η επιλογή εξαναγκάζει το JHBuild να δοκιμάσει να δομήσει την ενότητα οπωσδήποτε.

-f, --force

Δομήστε τις ενότητες ακόμα κι αν η πολιτική δηλώνει ότι δεν απαιτείται.

--build-optional-modules

Οι καταχωρισμένες ενότητες ως προαιρετικές εξαρτήσεις, ίσως να μην απαιτούνται για τη δόμηση της ενότητας. Αυτή η επιλογή εξαναγκάζει το JHBuild να δομήσει προαιρετικές εξαρτήσεις.

--min-age=time

Παραλείψτε τις ενότητες που εγκαταστάθηκαν πιο πρόσφατα από τον καθορισμένο σχετικό χρόνο. Η μορφή συμβολοσειράς time είναι ένας αριθμός ακολουθούμενος από μια μονάδα. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μονάδες: δευτερόλεπτα (s), λεπτά (m), ώρες (h) και ημέρες (d). Για παράδειγμα, το --min-age=2h θα παραλείψει τις ενότητες που δομήθηκαν σε λιγότερο από δύο ώρες πριν.

--nodeps

Αγνοήστε τις εξαρτήσεις του συστήματος που λείπουν. Για να αγνοήσετε μια μεμονωμένη εξάρτηση του συστήματος προσθέστε την ενότητα στο skip.

5.4. make

Η εντολή make είναι για ενεργή ανάπτυξη σε μια ειδική ενότητα. Απαιτεί ο τρέχων κατάλογος να είναι ένα αντίγραφο εργασίας πηγής και κάνει το ισοδύναμο του buildone -nf $(basename $(pwd)).

jhbuild make [--clean] [--check] [--distcheck] [--quiet]

Οι επιλογές είναι οι ίδιες με τις διαθέσιμες για την εντολή buildone.

5.5. buildone

Η εντολή buildone είναι παρόμοια με την build, αλλά δεν δομεί τις εξαρτημένες ενότητες. Είναι χρήσιμη για την αναδόμηση μιας ή περισσότερων ενοτήτων.

jhbuild buildone [--autogen] [--clean] [--check] [--distcheck] [--distclean] [--no-network] [-D date] [--no-xvfb] [--force] [--min-age=time] [--nodeps] module...

Οι επιλογές --autogen, --check, --clean, -d, --distcheck, --distclean, --no-network, -D, -x και --nodeps επεξεργάζονται όπως η εντολή build.

Τουλάχιστον μια ενότητα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη γραμμή εντολών.

5.6. checkbranches

Η εντολή checkbranches ελέγχει τους κλάδους της ενότητας που ορίζονται σωστά μέσα στο σύστημα ελέγχου της έκδοσης και οι κλάδοι είναι συνεπείς με την ομάδα ενοτήτων.

jhbuild checkbranches [--branch=branch...]
--branch=branch, -b branch

Ο κλάδος για έλεγχο.

$ jhbuild -m gnome-2.20 checkbranches
libgnomecanvas is missing branch definition for gnome-2-20
$

5.7. clean

Η εντολή clean καθαρίζει τους καταλόγους δόμησης ενός ή περισσότερων ενοτήτων.

jhbuild clean [--skip=module...] [--start-at=module]

Εάν δεν παρέχονται ονόματα ενοτήτων στη γραμμή εντολών, θα χρησιμοποιηθείη λίστα ενότητες από το αρχείο ρυθμίσεων.

Δείτε την τεκμηρίωση της εντολής build για μια περιγραφή των διαθέσιμων επιλογών.

5.8. dot

Η εντολή dot παράγει ένα αρχείο που περιγράφει το κατευθυνόμενο γράφημα που σχηματίστηκε από τις εξαρτήσεις μεταξύ μιας ομάδας ενοτήτων. Αυτό το αρχείο μπορεί τότε να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό GraphViz για να παραχθεί ένα διάγραμμα.

jhbuild dot [--soft-deps] [--clusters] [module...]

Εάν δεν παρέχονται ονόματα ενοτήτων στη γραμμή εντολών, θα χρησιμοποιηθείη λίστα ενότητες από το αρχείο ρυθμίσεων.

Η επιλογή --soft-deps προσθέτει διάστικτες γραμμές από τις ενότητες στις μαλακές εξαρτήσεις. Η επιλογή --clusters ομαδοποιεί τις ενότητες από το metamodules μαζί.

Η έξοδος της εντολής dot μπορεί να μεταφερθεί στο εργαλείο dot για τη δημιουργία αρχείου PostScript:

$ jhbuild dot modules | dot -Tps > dependencies.ps

Ή μια εικόνα PNG:

$ jhbuild dot modules | dot -Tpng > dependencies.png
Φιγούρα 1Δείγμα εξόδου JHBuild dot

5.9. γραφική διεπαφή χρήστη

Η εντολή gui ξεκινά μια γραφική διεπαφή στο JHBuild που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλογή ενοτήτων στη δόμηση και αλλαγή μερικών επιλογών.

jhbuild gui

Η γραφικό διεπαφή αποδίδεται χρησιμοποιώντας GTK, έτσι πρόσθετες βιβλιοθήκες υποστήριξης απαιτούνται.

5.10. πληροφορίες

Η εντολή info εμφανίζει πληροφορίες για μία ή περισσότερες ενότητες.

jhbuild info module...

Η εντολή εμφανίζει το όνομα ενότητας, τύπο, εξαρτήσεις, εξαρτημένα πακέτα, τον πηγαίο κατάλογο και τον χρόνο που εγκαταστάθηκε τελευταία με JHBuild. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες, ειδικές πληροφορίες για τον τύπο του αρθρώματος όπως το αποθετήριο CVS ή το URL λήψης θα εμφανιστούν επίσης.

Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα η εντολή θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με όλες τις ενότητες που ορίστηκαν στην ομάδα ενοτήτων.

5.11. λίστα

Η εντολή list εμφανίζει την εκτεταμένη λίστα των ενοτήτων που η εντολή build μπορεί να δομήσει.

jhbuild list [-a] [-r] [-s] [--start-at=module] [--tags=tags] [--ignore-suggests] [--list-optional-modules] [module...]

Εάν δεν παρέχονται ονόματα ενοτήτων στη γραμμή εντολών, θα χρησιμοποιηθείη λίστα ενότητες από το αρχείο ρυθμίσεων.

Οι επιλογές --skip, --start-at, --tags και --ignore-suggests επεξεργάζονται όπως η εντολή build.

-a, --all-modules

Καταχωρίστε όλες τις ενότητες από την ομάδα ενοτήτων ανεξάρτητα από τις εξαρτήσεις δόμησης.

-r, --show-revision

Εάν μία ενότητα οριστεί σε έναν κλάδο, εμφανίστε το όνομα του κλάδου με το όνομα της ενότητας.

--list-optional-modules

Αυτή η επιλογή εξαναγκάζει το JHBuild να εμφανίσει τις προαιρετικές εξαρτήσεις.

5.12. rdepends

Η εντολή rdepends εμφανίζει τις αντίστροφες εξαρτήσεις μιας ενότητας.

jhbuild rdepends [module]
--dependencies

Εμφάνιση της διαδρομής εξάρτησης δίπλα στις ενότητες.

--direct

Περιορίστε την εμφάνιση στις άμεσες ενότητες ανάλογα με τη συγκεκριμένη ενότητα.

5.13. εκτέλεση

Η εντολή run εκτελεί τη συγκεκριμένη εντολή χρησιμοποιώντας το ίδιο περιβάλλον που χρησιμοποιεί το JHBuild όταν δομεί ενότητες.

jhbuild run [--in-builddir] [--in-checkoutdir] program [argument...]

Αν χρησιμοποιείτε JHBuild για να δομήσετε το GNOME, αυτή η εντολή μπορεί να είναι χρήσιμη σε σενάρια εκκίνησης Χ.

--in-builddir=module

Εκτελέστε την εντολή στον κατάλογο δόμησης της ορισμένης ενότητας.

--in-checkoutdir=module

Εκτελέστε την εντολή στον πηγαίο κατάλογο της ορισμένης ενότητας.

5.14. έλεγχος υγείας

Η εντολή sanitycheck εκτελεί έναν αριθμό ελέγχων για να επιβεβαιώσει ότι το περιβάλλον δόμησης είναι εντάξει.

jhbuild sanitycheck

Μερικοί από τους ελέγχους περιλαμβάνουν:

 • Τον έλεγχο εξόδου και εγκατάστασης προθεμάτων που είναι εγγράψιμα.

 • Τα απαιτούμενα εργαλεία δόμησης που είναι εγκατεστημένα.

 • Μερικές συνήθως χρησιμοποιούμενες μακροεντολές είναι διαθέσιμες στις διαδρομές αναζήτησης των εντολών aclocal που είναι συσχετισμένες με τις ποικίλες εκδόσεις του automake.

 • Ο κατάλογος XML περιέχει το DocBook DTD και φύλλα τεχνοτροπίας.

5.15. κέλυφος

Η εντολή shell ξεκινά το κέλυφος του χρήστη με το ίδιο περιβάλλον που χρησιμοποιεί το JHBuild όταν δομεί ενότητες.

jhbuild shell

Αυτή η εντολή είναι ισοδύναμη με την παρακάτω:

$ jhbuild run $SHELL

Η μεταβλητή περιβάλλοντος UNDER_JHBUILD θα οριστεί ‎"αληθή" όταν αυτό το κέλυφος είναι ενεργό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία αυτής της μεταβλητής για να προσαρμόσετε την προτροπή του κελύφους για να δείξετε ότι είσαστε πραγματικά στο κέλυφος που ελέγχεται από το jhbuild. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να βάλετε αυτό στο .bashrc:

	if [ -n "$UNDER_JHBUILD" ]; then
	  PS1="[jhbuild] $PS1"
	fi
   

Αυτό θα κάνει να εμφανίσει το κέλυφος σας bash [jhbuild] πριν την κανονική σας προτροπή, διευκολύνοντας να δείτε ποια κελύφη είναι σε περιβάλλον jhbuild.

5.16. εξαρτήσεις συστήματος

Η εντολή sysdeps εμφανίζει:

 1. μια λίστα των εγκατεστημένων πακέτων του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δόμησης. Το JHBuild δεν θα δομήσει αυτές τις ενότητες και προαιρετικά θα χρησιμοποιήσει το πακέτο του συστήματος.

 2. μια λίστα των απαιτούμενων πακέτων. Για την έναρξη της δόμησης τα πακέτα πρέπει να παρέχονται από το σύστημά σας.

 3. μια λίστα των προαιρετικών πακέτων. Το αντίστοιχο πακέτο του συστήματος δεν βρέθηκε ή ήταν υπερβολικά παλιό. Το JHBuild θα δομήσει την ενότητα. Τα προαιρετικά πακέτα δεν θα εμφανιστούν αν η partial_build είναι ψευδής.

jhbuild sysdeps [--install]
--install

Αυτή η επιλογή εγκαθιστά πακέτα του συστήματος που είναι εξαρτήσεις της ομάδα ενοτήτων. Η μέθοδος εγκατάστασης εξαρτάται από τη διανομή σας. Τα πακέτα του συστήματος εγκαθίστανται χρησιμοποιώντας το PackageKit, αν είναι διαθέσιμο. Για διανομές που χρησιμοποιούν APT όπως Debian και Ubuntu, αυτή η επιλογή απαιτεί το apt-file για να εγκατασταθεί.

Παράδειγμα 1Παράδειγμα sysdeps
$ jhbuild sysdeps
System installed packages which are new enough:
 speex (speex.pc required=1.2rc1, installed=1.2rc1)
 lcms2 (lcms2.pc required=2.2, installed=2.2)
...
Required packages:
 System installed packages which are too old:
  (none)
 No matching system package installed:
  zlib (zlib.pc required=1.2)
Optional packages: (JHBuild will build the missing packages)
 System installed packages which are too old:
  WebKit (webkitgtk-3.0.pc required=1.5.1, installed=1.4.0)
  ...
 No matching system package installed:
  pulseaudio (libpulse.pc required=2.0)
  ...

5.17. tinderbox

Η εντολή tinderbox είναι παρόμοια με την build, αλλά γράφει όλες τις εξόδους του τερματικού σε αρχεία HTML κατάλληλα για δημοσίευση σε έναν ιστότοπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει συστήματα παρόμοια με το Tinderbox του Mozilla, ή το Buildd του Debian.

jhbuild tinderbox [--autogen] [--clean] [--distclean] [--no-network] [--output=directory] [--skip=module...] [--start-at=module] [-D date] [-C] [-N] [-f] [--nodeps] [module...]

Οι --autogen, --clean, --distclean, --no-network, --skip, --start-at, -D, -C, -N, -f και --nodeps οι επιλογές επεξεργάζονται όπως η εντολή build.

-o, --output=directory

Ο κατάλογος για να γράψετε τα αρχεία HTML. Το JHBuild θα δημιουργήσει ένα ευρετήριο (index.html) και ένα αρχείο HTML για κάθε ενότητα.

5.18. απεγκατάσταση

Η εντολή uninstall απεγκαθιστά μία ή περισσότερες ενότητες.

jhbuild uninstall module...

5.19. ενημέρωση

Η εντολή update είναι παρόμοια μες την εντολή build, αλλά εκτελεί μόνο τη μεταφόρτωση ή ενημέρωση του σταδίου για ενότητες χωρίς να τις δομήσει.

jhbuild update [--skip=module...] [--start-at=module] [--tags=tags] [--ignore-suggests] [-D date] [module...]

Τα --skip, --start-at, --tags, --ignore-suggests και οι επιλογές -D επεξεργάζονται όπως η εντολή build.

5.20. updateone

Η εντολή updateone είναι παρόμοια με την update, αλλά δεν ενημερώνει τις εξαρτημένες ενότητες. Είναι χρήσιμη για ενημέρωση μιας ή περισσότερων ενοτήτων.

jhbuild updateone [-D date] module...

Η επιλογή -D επεξεργάζεται όπως η εντολή build.

Τουλάχιστον μια ενότητα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη γραμμή εντολών.