Εισαγωγή

Το JHBuild είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη δόμηση συλλογών από πακέτα, που ονομάζονται “ενότητες”. Το JHBuild χρησιμοποιεί αρχεία “ομάδων ενοτήτων” για να περιγράψει τις διαθέσιμα προς κτίσιμο ενότητες. Τα αρχεία “ομάδων ενοτήτων” περιέχουν πληροφορίες εξαρτήσεων που επιτρέπουν στο JHBuild να ανακαλύπτει ποιες ενότητες χρειάζεται να κτιστούν και με ποια σειρά.

Το JHBuild αρχικά γράφτηκε για τη δόμηση του GNOME, αλλά έχει έκτοτε επεκταθεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα έργα. Ένα αρχείο “ομάδας ενοτήτων” μπορεί να φιλοξενείται σε έναν εξυπηρετητή διαδικτύου, επιτρέποντας κανόνες δόμησης ανεξάρτητα από το έργο JHBuild.

Το JHBuild μπορεί να δομήσει ενότητες από μια ποικιλία από πηγές, που περιλαμβάνουν αποθετήρια CVS, Subversion, Bazaar, Darcs, Git and Mercurial καθώς και συμπιεσμένα αρχεία Tar και Zip που φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές FTP. Το JHBuild μπορεί να δομήσει ενότητες χρησιμοποιώντας διάφορα συστήματα δόμησης, που περιλαμβάνουν τα Autotools, CMake, WAF, Python Distutils και Perl Makefiles.

Το JHBuild δεν προτίθεται να αντικαταστήσει το σύστημα διαχείρισης πακέτων της διανομής. Αντί αυτού, διευκολύνει τη δόμηση λογισμικού σε μια ξεχωριστή εγκατάσταση, χωρίς να εμπλέκεται με το υπόλοιπο σύστημα.